1

Mr. Sainath Chakravarthy, Headmaster, AECS, Anupuram

CONVENER

2

Mrs. Senthamil Selvi, PRT (SS), AECS, Anupuram

MEMBER

3

Mrs. Sheeja V, TGT (ENG, SS), AECS, Anupuram

MEMBER

4

Mrs. Prabha, PRT (SS), AECS, Anupuram

MEMBER

5

Mrs. Parvathy, PRT (SS), AECS, Anupuram

MEMBER

6

Mrs. Jyothi R Nair, PRT, KV-1, Kalpakkam

PARENT MEMBER

7

Mrs Indrani Bhaduri, Teacher, KG School, Anupuram

THIRD PARTY MEMBER FROM NGO